Privacy verklaring

 

Dialoc ID Products B.V. hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap Dialoc ID Products B.V., gevestigd aan de Daltonstraat 42 te (3846 BX) Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60780819 (verder te noemen “Dialoc ID”).

2. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Dialoc ID persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) klanten;
b. bezoekers van www.dialocidlibrary.com;
c. bezoekers van het bedrijfspand van Dialoc ID;
d. ontvangers van nieuwsbrieven van Dialoc ID;
e. alle overige personen die met Dialoc ID contact opnemen of van wie Dialoc ID persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders, medewerkers, sollicitanten en stagiaires.

3. Verwerking van persoonsgegevens
Dialoc ID verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch of digitaal (via e-mail of het contactformulier op de internetpagina van Dialoc ID) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;
b. door camerabeelden bij een bezoek aan het kantoorpand van Dialoc ID zijn vastgelegd. Aan de binnen- en buitenzijde van het kantoorpand worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor. Camerabeelden worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, voor de doelen waarvoor zij worden verzameld;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Dialoc ID zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. Dialoc ID heeft ontvangen van derden en/of heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De website van Dialoc ID bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen zoals Facebook en Twitter. Als op deze links en knoppen wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende website of het desbetreffende social media platform. Dialoc ID is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Dialoc ID verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites. Voor antwoord op de vraag hoe deze websites en social media platformen met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het privacystatement van deze websites en social media platformen.

4. Doeleinden verwerking
Dialoc ID verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het adviseren over het aangaan van c.q. uitvoeren van een (koop)overeenkomst met (potentiële) klanten;
b. het onderhouden van contact, door toezenden van een nieuwsbrief, en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde klanten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder daarbij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens, bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
d. het bewaken van de toegang tot het bedrijfspand;
e. het verbeteren van de website www.dialocidlibrary.com;
f. het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website www.dialocidlibrary.com Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

5. Rechtsgrond
Dialoc ID verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een (koop)overeenkomst;
c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor direct marketing en/of het toezenden van nieuwsbrieven.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met Dialoc ID. Wanneer geen persoonsgegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat geen overeenkomst kan worden aangegaan.

6. Verwerkers
Dialoc ID kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerker) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Dialoc ID persoonsgegevens verwerken. Dialoc ID sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Dialoc ID maakt gebruik van een automatiseerder die haar IT-omgeving beheert en beveiligt en slaat gegevens op in een CRM-systeem.

7. Persoonsgegevens delen met derden
Dialoc ID deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting kan het bijvoorbeeld nodig zijn persoonsgegevens te delen met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een aan Dialoc ID verstrekte opdracht, zoals bijvoorbeeld een transporteur en/of logistieke dienstverlener, douane en Kamer van Koophandel (bijvoorbeeld certificaat van oorsprong).

Dialoc ID deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dialoc ID gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dialoc ID gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

De website van Dialoc ID maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

9. Doorgifte buiten de EER
Dialoc ID geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Dialoc ID er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

10. Bewaren van gegevens
Dialoc ID bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de onder 4 genoemde doeleinden.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dialoc ID neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@dialocid.com.

12. Wijzigingen privacystatement
Dialoc ID behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. De wijzigingen worden op de website van Dialoc ID gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

13. Rechten, vragen en klachten
Een betrokkene heeft, voor zover de wet deze rechten toekent, het recht Dialoc ID te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Dialoc ID door een e-mailbericht te sturen naar privacy@dialocid.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een betrokkene zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

Ook bij vragen of opmerkingen en/of klachten over de wijze waarop Dialoc ID persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Dialoc ID door een e-mailbericht te sturen naar privacy@dialocid.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Versie 1.0
24 mei 2018

OVER DIALOC ID LIBRARY

Dialoc ID is gevestigd in Harderwijk, Nederland en heeft een uitgebreid netwerk van partners in Europa, Noord- en Zuid Amerika, Azië, Australië en Afrika.

Wij zijn producent van innovatieve bibliotheek oplossingen met EM (Elektromagnetisch), RFID (Radio Frequentie Identificatie) en Hybride (EM/HF & EM/UHF) technologie.

OVER DE GEHELE WERELD

Wij bieden onze producten en diensten wereldwijd aan en zijn trots op ons uitgebreid netwerk van officiële verkooppartners gevestigd over de hele wereld.

Meer info

Technologieën
- RFID
- Elektromagnetisch (EM)
- Hybride (EM/RFID)

CONTACT

Dialoc ID Products B.V.
Daltonstraat 42
3846 BX  Harderwijk
Nederland
T +31 (0) 341-422760
sales@dialocid.com

Bezoek ook onze website:
www.dialocid.com

Share This